Doorbraakproject Open Geodata

"Open data grondstof voor innovatie in energie, bouwsector en scheepvaart"

Delen

Doorbraakproject Open Geodata

De afgelopen drie jaar heeft het publiek-private Doorbraakproject Open Geodata vraag en aanbod van open data dichter bij elkaar gebracht. Door vrijgave van open data bestanden als het Actueel Hoogtebestand Nederland v 2 en satellietdata van het Nederlands Space Office én het delen van inspiratie tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, zijn nieuwe producten en diensten ontstaan.

Mooie voorbeelden zijn de Nationale Energieatlas van netbeheerders, gemeenten en de overheid en een beregeningsignaal voor de landbouw. Het doorbraakproject houdt op te bestaan maar kennis en tools worden voortgezet. Zo is een Platform Open Data opgericht waarin aanbieders en gebruikers van data direct met elkaar om tafel zitten en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een Nationale Open Data Agenda (NODA) opgesteld die het actief ontsluiten van overheidsdata moet stimuleren.

Grondstof voor innovatie
Open data is een grondstof voor de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten waarvan burgers, overheden en het bedrijfsleven kunnen profiteren. Denk voor consumentengebruik aan de buienradar app met open data van de KNMI of voor de scheepvaart aan een kaart met waterhoogten per km op basis van Rijkswaterstaat data. Burgers en bedrijven kunnen met de op open data gebaseerde vergunningenchecker direct controleren welke vergunningen nodig zijn voor een voorgenomen activiteit.

Doorbraakproject Open Data
De Nederlandse overheid stimuleert innovatie en economische groei door zoveel mogelijk open data beschikbaar te stellen. Om deze ontwikkeling verder te versnellen heeft het ministerie van Economische Zaken drie jaar geleden het initiatief genomen voor het ICT Doorbraakproject Open Geodata met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, de TU Delft, TNO, GeoBusiness Nederland en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en extern boegbeeld Mark Herbold (CEO Esri Nederland).

Doel van de doorbraak was het hergebruik van open data te stimuleren door belemmeringen aan te pakken en vraag en aanbod aan open data beter op elkaar af te stemmen zodat nieuwe producten en diensten werden ontwikkeld. Dit is met verschillende methoden en tools gerealiseerd. Lees hieronder de highlights van het doorbraakproject en bij wie u in de toekomst terecht kunt.

Versnellen van gebruik
Vraag en aanbod werden dichter bij elkaar gebracht in Open Data estafettes over agro, water, duurzame energie, smart cities en logistiek. De bijeenkomsten trokken per editie gemiddeld 200 bezoekers uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en de overheid. De estafettes bleken een bron van inspiratie voor nieuwkomers en een broedplaats voor het ontstaan van onverwachte ideeën. Lees het artikel ‘Burgers meten luchtkwaliteit’ in ons afsluitende E-magazine; een van de prijswinnaars tijdens de Open Data en Smart cities estafette.

Vergroten beschikbaarheid
Diverse open data bestanden zijn vrijgegeven wat interessante toepassingen mogelijk maakt. Voorbeelden zijn het Actueel Hoogtebestand 2 (AHN2) en het Agrarisch Areaal Nederland van RVO. Met het AHN2 kunnen 3D-modellen van steden worden gemaakt die te gebruiken zijn voor stadsplanning of voor het berekenen van opbrengsten voor zonnepanelen. Lees hier een artikel uit ons E-magazine over een onderzoek van Wageningen University naar het gebruik en gebruikers van het AHN2 bestand. Het Agrarisch Areaal Nederland is een jaarlijks registratie van de gewassen die in Nederland worden geteeld. Deze registratie wordt gebruikt op platform als Akkerweb voor precisielandbouwtoepassingen.

Gebruiksgemak
Om publicatie en toegang tot geografische data te vergroten heeft het doorbraakproject het initiatief genomen tot het bouwen van de PDOK-geodata store. Alle departementen kunnen via dit platform voortaan zelf hun data uploaden en vrijgeven voor hergebruik.

E-magazine
Het Doorbraakproject heeft een E-magazine uitgebracht om terug te blikken op resultaten en vooruit te blikken op de vervolginitiatieven. Er komen inspirerende ondernemers aan het woord zoals Florian Witsenbrug van Tygron, een software bedrijf dat op basis van open data 3-D modellen ontwikkelt. En Bastiaan van Loenen van de TU Delft bespreekt het duivelse dilemma van open data en privacy. Lees hier het magazine.

Nieuwe loketten
De partners zetten de doorbraakmethoden en tools voort. Zo is een Platform Open Data opgericht waarin aanbieders en gebruikers van data direct met elkaar om tafel zitten. Dit moet waardevolle toepassingen in gang zetten en de overheid inzicht geven welke problemen er spelen en welke barrières er zijn om op te heffen.

Op beleidsniveau worden ook stappen gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Nationale Open Data Agenda (NODA) opgesteld die uitgevoerd wordt door alle departementen. De ambitie is om zoveel mogelijk datasets van voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen. De NODA biedt duidelijkheid over het proces voor tempo, prioriteitsstelling en kwaliteit waarmee de overheidsdata beschikbaar komen.

Partners